Regulamin odwiedzin Pacjentów

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW W SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE

 1. Odwiedziny w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. Informacja o godzinach odwiedzin jest dostępna przed wejściem do każdego z Oddziałów. Jednakże w szczególnych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się w innym czasie, uzgodnionym indywidualnie z kierownikiem oddziału, w którym pacjent przebywa;
 2. Osoby odwiedzające mogą uzyskać informacje o tym w jakim oddziale przebywa pacjent w Rejestracji Izby Przyjęć, natomiast informacje o numerze sali odwiedzający mogą uzyskać w Punkcie Pielęgniarskim bezpośrednio w danym oddziale;
 3. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn, odwiedziny w Szpitalu mogą zostać ograniczone. Wstrzymanie odwiedzin następuje decyzją Dyrektora Zakładu, która zostaje podana do publicznej wiadomości;
 4. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające mają obowiązek opuszczenia sal pacjentów na czas wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, jak również na czas udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych;
 6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko pod opieką osoby dorosłej.
 7. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa) będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 8. Ze względu na przebywanie w Szpitalu innych chorych ich prawo do poszanowania intymności i spokoju, u jednego pacjenta jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające, a w przypadku sal intensywnego nadzoru (sala udarowa, OIOK, OIOM) nie więcej niż 1 osoba odwiedzająca;
 9. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia chorego przez telefon. Informacje te udzielają wyłącznie kierownicy oddziałów w godzinach pracy lub lekarze przez nich wyznaczeni oraz lekarze prowadzący. Prawo do bieżącej informacji mają jedynie osoby upoważnione przez chorego i wpisane do jego historii choroby;
 10. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • Dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem, a w niektórych przypadkach do włożenia odzieży ochronnej dostarczonej przez personel (OIOM);
  • Zachowania ciszy i spokoju;
  • Kulturalnego i taktownego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala oraz w sposób nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej;
  • Podporządkowanie się wskazówkom i poleceniom personelu medycznego;
  • Poszanowanie mienia szpitala;
  • Zachowania czystości i porządku.
 11. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • Przynoszenia na teren szpitala alkoholu i palenia tytoniu;
  • Podawania pacjentom leków i suplementów diety bez zgody i wiedzy lekarza;
  • Podawania chorym artykułów spożywczych bez zgody lekarza lub pielęgniarki (rodzaj dostarczonej przez odwiedzających żywności powinien być uzgodniony z lekarzem lub pielęgniarką, którzy uwzględniając stan pacjenta określają odpowiednią dla niego dietę);
  • Siadania na łóżkach pacjentów;
  • Prowadzenia głośnych rozmów i zakłócania spokoju pacjentom;
  • Zachowań naruszających dobre obyczaje;
  • Korzystania z telefonów komórkowych przy aparaturze medycznej i w salach wyznaczonych do intensywnego nadzoru medycznego;
  • Manipulowania aparaturą i sprzętem medycznym, urządzeniami i instalacjami;
  • Wprowadzania zwierząt;
  • Wnoszenia do sal chorych kwiatów;
  • Prowadzenia na terenie szpitala handlu obnośnego.
 12. Rodzina lub inna osoba bliska wskazana przez pacjenta może uczestniczyć w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie uzgodnionym z pielęgniarką oddziałową lub dyżurną.
 13. Osoby odwiedzające chorych mogą zgłaszać uwagi lub spostrzeżenia pielęgniarce lub lekarzowi dyżurnemu w oddziale. Wszelkie wnioski można wpisywać do Ksiąg skarg/wniosków, które znajdują się w każdej komórce organizacyjnej.
 14. Osoby izolowane z powodów epidemiologicznych mogą być odwiedzane wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika oddziału. Kierownik oddziału podejmuje decyzję dotyczącą możliwości odwiedzin pacjenta w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Osoby odwiedzające są bezwzględnie zobowiązane do założenia fartucha, butów ochronnych i masek, a po odwiedzinach złożenia odzieży ochronnej w wyznaczonym pojemniku oraz starannego umycia i dezynfekcji rąk.
 15. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu medycznego mogą zostać wyproszone poza obręb szpitala.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję