Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, (dalej: „Zakład”)
  e-mail: sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych:
  r.pr. Przemysław Tuleja
  Inspektor Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
  ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów,
  e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl
 3. Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym(-ych) celu (celach):
  1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności:
   • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
   • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
   • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
   • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
   • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
  2. archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,
  3. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  4. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
  • podmiotom finansującym udzielane Państwu świadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z Zakładem umowy (w zakresie niezbędnych danych potwierdzających wykonanie usługi),
  • podmiotom wykonującym usługi na podstawie zawartej z Zakładem umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
  • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom specjalizującym się w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
  • podmiotom, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego, z wyjątkiem przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Drogi Użytkowniku, używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że możesz zarządzać cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies. View more
Akceptuję
Nie akceptuję