Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań Zespołu należy:

 1. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej.
 2. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  • lekarz → pacjent,
  • pielęgniarka → pacjent,
  • przełożony → pracownik,
  • pracownik → przełożony,
  • pracownik → pracownik.
 3. Rozpatrywanie wniosków pracowników i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.
 4. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.
 5. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.

Zgłaszanie wniosków: o rozpatrzenie przez Zespół ds. Etyki może odbywać się następującymi sposobami:

 1. Drogą mailową na adres: zespol_etyki@szpitalmsw.rzeszow.pl
 2. Pisemnie w zaklejonej kopercie przez Kancelarię Szpitala z dopiskiem „Zespół ds. Etyki”.

Wniosek powinien zawierać opis zdarzenia i określenie problemu etycznego. Musi być opatrzony czytelnym podpisem i zawierać dane kontaktowe osoby składającej wniosek w celu umożliwienia przekazania odpowiedzi. Anonimy nie będą rozpatrywane.

Zespół - na dokonanie analizy i wysunięcie wniosków - zastrzega sobie czas 1 miesiąca. W sytuacjach niecierpiących zwłoki czas ten zostanie skrócony do minimum niezbędnego do jego rzetelnego rozpatrzenia.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.