Menu główne

e-usługi i e-rejestracja

psim

Inspektor Ochrony Danych

r.pr. Przemysław Tuleja
e-mail: iod@szpitalmsw.rzeszow.pl

Korupcja szkodzi zdrowiu

korupcja

Fundusze UE

ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwosci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowita wartość projektu: 479 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu z MS: 474 900,00 PLN

Efekty projektu:

Zakup cyfrowego aparatu przyłóżkowego RTG - 1 szt.

Planowany termin zakończenia projektu 31.12.2021r.

logo1

Ogólne informacje o Projekcie

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem Projektu od 23 grudnia 2020 roku jest CSK MSWiA. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym.

Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Założeniem strategicznym Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 podmiotów leczniczych (1 szpital kliniczny, 12 wielospecjalistycznych i 3 specjalistyczne) poprzez udostępnienie wysokiej jakości e-usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i obsługi procesu zdalnej rejestracji on-line pacjentów.

Czytaj więcej...

logo1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Doposażenie pracowni Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie mające na celu poprawę jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr projektu: POIS.09.02.00-00-0160/19-00

Czytaj więcej...

logo1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem”, nr projektu: POIS.09.01.00-00-0253/17.

Czytaj więcej...

logo

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych”.

Czytaj więcej...

Projekt RPPK.03.01.00-18-009/11

W dniu 3 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” z: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM”.

 

Projekt wspolfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Czytaj więcej...

W dniu 24.09.2012 została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów określonych przepisami prawa oraz unowocześnienie pracowni zakładów diagnostyki obrazowej ZOZ MSWiA w Rzeszowie", numer UDA-POIS.12.02.00-00-031/08-00, w ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, www.pois.gov.pl.

 

Projekt wspolfinansowany przez UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Czytaj więcej...